Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi

Mevzuat

TÜRKİYE HARP MALÛLÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
BÖLÜM -1
DERNEĞİN ADI, AMACI, FAALİYETLERİ
MADDE 1: Derneğin Adı: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’dir. Merkezi Ankara’da dır. Başka yere nakledilemez.
MADDE 2: Amacı: Askerlik mesleği­ne ilişkin ortak anıları yaşatmak, üyelerin onurunu korumak, haklarını savunmak, hayat şartlarını düzeltmek, sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak, aralarında dayanışma sağlamaktır.
MADDE 3: Bu Tüzüğün uygulanma­sında;
a. Harp malûlü: Kendilerine harp malûlü aylığı bağlanmış olanlar,
b. Vazife malûlü: Kendilerine vazife malûlü aylığı bağlanmış olanlar,
c. Şehit Dul ve Yetimi:
(1) Savaşta ve savaşa hazırlık döneminde her türlü düşman silahı tesiriyle.
(2) Barışta, olağanüstü durumlarda, askeri hareket gerektiren iç tedip ve sınır çatışmalarında görevin sebep ve etkisi sonucu ölen veya yaralanıp tedavi sırasında ölenlerin dul eşleri ile kendilerine yetim aylığı bağlanan çocukları, anne ve babasını,
ç. Üye: Derneğe kaydını yaptırmış ve Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip olanları ifade eder.

MADDE 4: Faaliyetleri: Dernek ama­cına ulaşmak için Demokrasiye, Cumhuriyete, Atatürk İlkelerine, İnkılâplarına yürekten bağlı, İnsan Hak ve Hürriyetlerine saygılı olarak aşa­ğıdaki konularda faaliyet gösterir.
a. Üyelik hak ve niteliğinde olanları dernek bünyesinde toplamak birlik ve beraberlik içinde karşılıklı saygı, sevgi ve dayanışma sağlamak,
b. Muhtaç üyelere imkan nispetinde yardımcı olmak,
c. Çalışma gücü olanlardan iş arayanlara, çocuklarının eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak,
ç. Üyelerin sosyal seviyelerini yükseltecek tekliflerini hazırlamak ve takip etmek,
d. Mali İmkanlar Nispetinde: Bakım ve Huzurevleri, Misafirhane ve Lokal gibi tesisler kurmak veya mevcutlarından yararlanmak. Kanunlarla tanınan veya tanınacak bu tesislerin işler hale gelmesi için kuruluşlarla temasta bulunmak,
e. Şehidi, Harp ve Vazife Malûlünü tanıtmak, hatıralarını canlı tutmak, ilgi ve saygıyı korumak,
f. Milli duyguları yükseltecek Vatan sevgisini pekiştirecek, görev bilincini kökleştirecek konuşma, yayınlar yapmak ve benzeri çalışmalara katılmak,
g. Protokol ve merasimlerde Derneği temsil etmek,
ğ. Milli Savunma Bakanlığı ve T.C. Emekli Sandığı ile amaçla ilgili ilişkileri sür­dürmek,
h. Yayın Organları (TRT, Haber Ajansları, Gazeteler vs.) ile yakın ilişki kurmak; Dergi, haber Bülteni neşretmek, Basın Toplantıları yapmak,
i. Benzer ve Sosyal ve amaçlı dernekler ile gerektiğinde işbirliği yapmak,
j. Uluslararası beraberlik ve işbirliği faaliyetlerini Dernekler Kanunu hükümlerine göre yürütmek,
k. Amacın tahakkuku için muhtaç olduğu mali güce katkısı olacak gelir sağlayıcı kanuni faaliyetlerde bulunmak,
I. Kanuna uygun yardımlaşma sandı­ğı kurmak,
m. Ölen üyelerin, Genel Kurmay Baş­kanlığının konu ile ilgili yönetmeliği hüküm­lerine göre Askeri Merasimle defin için gerekli işlem ve faaliyetlerde bulunmak.
BÖLÜM – II
UMUMİ HÜKÜMLER
MADDE 5: Türkiye Harp Malûlü Gazi­ler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, 2847 sayılı Kanuna göre kurulmuş olup, bu Kanunun 7 nci Maddesi hükmüne göre Kamu Yararına çalışan bir dernektir.
MADDE 6: Dernek, Dernekler Kanu­nunda dernekler için yasaklanan faaliyetlerde bulunmaz.
MADDE 7: Dernek organlarında gö­rev alan üyeler (Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kuralları, Başkan ve Üyeleri) fahri olarak çalışırlar. Ancak bu kişilere görevlerinin icap ettirdiği hallerde Tüzüğün 56 ncı Maddesi doğrultusunda ödeme yapılır.
MADDE 8: Demek organlarında gö­rev alacaklar ile ilgili sınırlamalar:
a. Okuma, yazma bilmeyenler Dernek organlarında görev alamazlar. Seçilenler istifa etmiş sayılır.
b. ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımlar Genel Merkez ve Şubelerin aynı organlarında bir arada veya değişik organlarda ayrı ayrı görev alamazlar.
c. Hiçbir üye hem kayıtlı bulunduğu şube hem de Genel Merkezin aynı veya değişik organlarında görev alamaz. Bu sebeple şube organlarında her hangi birinde görevli bir üye ayrıca Genel Merkez Kurulunca Genel Merkez organlarından birine seçilmesi ve bu görevi kabul etmesi halinde şube
organında görevinden istifa etmiş sayılır.
ç. Genel Merkez ve Şube organlarına seçilerek hizmet kabul edenler, ayrıca dernekte ücretli olarak istihdam edilemez.
MADDE 9: Demek, Dernekler Kanu­nuna uygun olarak tüzel kişiliğe ait olmak üzere, her türlü menkul ve gayrimenkul mal edinmeye, bunları satmaya ve her türlü hukuki tasarrufa sahiptir.
BÖLÜM-III
ÜYELİK
MADDE 10: Demek üyeliği, üye ve fahri üye olmak üzere iki çeşittir.
MADDE 11: Kanunlar ve Tüzüğün üye olmasını önlediği kişiler dışında Harp ve Vazife Malûlleri; Hayatta iken eşleri, ölümleri halinde dul ve yetimleri ile şehitlerin dul ve yetimleri derneğe üye olabilirler.
MADDE 12: Üye olmak isteyenler Demek Şube Başkanlıklarına başvururlar. Şube Yönetim Kurulları, nitelik belgesi ve dilekçesinin alınmasından itibaren 30 gün içinde incelemelerini yapar, üyeliğe kabul veya red kararı dilekçe sahibine yazı ile duyurulur. Yönetim Kurulları, üyelik için başvuranlar hakkında tahkikat yapmaları için Demek üyelerine görev verebilir.
MADDE 13: Üyeliğe kabul edilen di­lekçe sahibi en geç bir ay içinde taahhüt­namesini imza ederek giriş yılının aidatını peşin olarak öder. Kendisine bu işlemleri için bir ay içinde yapılması bildirilen aday üye özürsüz olarak bir ay sonuna kadar bunu yapmazsa, isteğinden vazgeçmiş sayılır.
MADDE 14: Kanunların Demeklere üye olmayı önlediği hallerden başka:
a. Türklüğe, Vatana, bayrağa, ATA-TÜRK’e hakaretten hükümlü olanlar,
b. ATATÜRK İlkelerine, İnkılaplarına, Demokrasiye, Cumhuriyete, İnsan Hak ve Hürriyetlerine saygı göstermeyenler, bunlara karşı oldukları şüphesi uyandıranlar,
c. Sapık İdeolojilere, aşırı uçlara, bölücü akımlara yakın ve yatkın olanlar,
ç. Türk Silahlı Kuvvetlerine, Şehitlere, Harp ve Vazife malûllerine, milli inanç ve de­ğerlere saygılı olmayanlar,
d. Geçmişte Dernek aleyhine çaba ve çalışmaları tespit edilenler, üyeliğe kabul edilemez.
MADDE 15: Üyeliğe kabul edilen kişi hakkında şubece düzenlenecek kimlik belgesi üyeye verilir. Kimlik kartı verilen üyelerle, üyelikten çıkarılanlar bir liste halinde her üç ayda bir Genel Merkeze gönderilir.
MADDE 16: Üyelik Hak ve Yüküm­lülükleri:
a. Haklar: Hiç kimse derneğe üye ol­maya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin;
(1) Dernek faaliyetlerine katılma hakkı,
(2) Kayıtlı oldukları Şubelerin Genel Kurullarında söz, seçme ve seçilme hakkı,
(3) Genel Merkez Genel Kuruluna delege olarak seçilme hakkı,
(4) Dernekçe sağlanacak menfaatler­den faydalanmak hakkı vardır.
b. Yükümlülükler: Her üye;
(1) Dernek düzenine uymak ve Der­neğe sadakat göstermek,
(2) Derneğin Tüzüğüne uymak, Der­neğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak,
(3) Taahhüt ettikleri aidatları ödemek zorundadır.
MADE 17: Üyelikten çıkma ve çıka­rılma:
a. Kendiliğinden: Tüzüğün 12 nci maddesinde belirtilen üye olma niteliklerine haiz olmadıkları tespit edilen ya da bu nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
b. Çıkma: Geçmiş yılların aidatını ödemek, derneğe mal, para, belge ve kayıtlarını
teslim edip zimmetten kurtulma şartı ile, her üye dilediği zaman üyelikten çıkabilir. Üye-
likten çıkma isteği Şube Başkanlıklarına yazılı olarak bildirilir.
c. Çıkarılma: Tüzüğün 38 nci maddesinde belirtilen Disiplin Kuruluna verilmeyi icap eden hallerde Disiplin Kurulunun vereceği karar ile üyelik aidatının ödenmemesi halinde üyelikten çıkarılma söz konusu olur.
ÜYE AİDATI:
MADDE 18:
a. Derneğe kayıtlı üyelerin yıllık üye aidatları 20.000.000 TL. dır. Genel Merkez Genel Kurulu, gerektiğinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna bu miktarı bir katına kadar artırma yetkisi verebilir. Üyeler arasında ayrım yapmaksızın aidatlar eşit olarak alınır. Üyeler aidatlarını her yılın NİSAN ayı sonuna kadar ödemekle yükümlüdürler.
b. Taahhüt ettiği yıllık aidatını üst üste iki yıl ödemeyen üyeye birikmiş aidatlarını ödemesi iadeli taahhütlü mektupla ihtar edilir. İhtarın tebliğinden itibaren bir ay içinde borcunu ödemeyen veya özrünü bildirmeyen üyenin kaydının silinmesi veya özrünün kabulü hususunda şube yönetim kurulu karar verir. Bu şekilde kaydı silinen üye, geçmiş ve birikmiş aidatlarını ödemesi halinde şube yönetim kurulu kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilir.
FAHRİ ÜYELİK:
MADDE 19: Dernek ve üyelerine mad­di ve manevi büyük yardım ve hizmetleri geçenlere şubelerin teklifi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile ilgilinin izni alındıktan sonra, fahri üyelik payesi ve belgesi verilir. Fahri üyeler, bu maksat için özel olarak açılacak kayıt defterine işlenir. Fahri üyeler aidat ödemekle yükümlü olmayıp diledikleri takdirde ödeyebilirler. Genel Kurul toplantılarında söz hakkına sahip ol­makla beraber oylamaya katılamazlar.
BÖLÜM-IV
DERNEĞİN ORGANLARI VE KURULUŞU
MADDE 20: Demeğin Organları ve Kuruluşu:
a. Organlar;
(1) Genel Kurul,
(2) Yönetim Kurulu,
(3) Denetleme Kurulu,
(4) Disiplin Kurulu,
b. Kuruluş
(1) Genel Merkez,
(2) Şubeler.
GENEL MERKEZ GENEL KURULU:
MADDE 21: Genel Merkez Genel Ku­rul toplantıları Olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki çeşittir. Toplantılar Ankara’da yapılır.
a. Genel Merkez Olağan Genel Kurul üç yılda bir MAYIS ayında toplanır, Genel Merkez Genel Kurulu, zorunlu nedenlerle Genel Kurul toplantılarını bir ay evvel veya sonraya alabilir. Genel Merkez Genel Kurulu toplantı tarihini en geç üç ay evvel Şubelere bildirir.
b. Olağanüstü Genel Kurul: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki hallerde yapılır.
(1) Genel Merkez Yönetim Kurulu ka­rarı ile,
(2) Genel Merkez Denetleme Kurulu kararı ile,
(3) Derneğe kayıtlı üyelerin 1/5 inin yazılı isteği ile,
(4) Genel Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin geti­rilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısın­dan aşağı düşmesi halinde.
Son halde Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu, son Olağan Genel Kurul dele­geleri ile yapılır.
Genel Merkez Yönetim Kurulu, karar tarihinden veya isteme ıttılaından itibaren 30 gün içinde Genel Kurulu Olağanüstü toplan­tıya çağırır. Bu süre sonuna kadar çağrı yapılmazsa, Denetleme Kurulu veya Toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyet, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla gö­revlendirilir.
MADDE 22: Genel Merkez, Genel Ku­rulu aşağıdaki delegelerden oluşur:
a. Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri,
b. Şube başkanları, Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Şubelerin Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri,
c. Kurucu Üye ve Fahri Üyeler:
(Genel Kurul toplantısının başlayabilmesi için kanunda öngörülen çoğunluk bakımından yoklamaya dahil değildirler.) Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Üyeleri kayıtlı bulundukları şube genel kurullarınca delege seçilmemiş olsalar dahi, Genel Merkez Genel Kurulunda hazır bulunurlar. Ancak, bu tak­dirde oy hakkına sahip olmadıkları gibi imzalı delege yoklamasına da dahil edilmezler.
MADDE 23: Genel Merkez Genel Kurul toplantılarına katılacak Şube dele­gelerinin seçimi aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır.
Genel Kurulda oy sahibi üye sayısı ne olursa olsun Şube Başkanı Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden başka, mevcudu yüzde fazla olan Şubeler bu delegelerden başka beher fazla yetmiş beş üye için ayrıca birer delege daha seçer. Artık üye sayısı otuz ve daha fazla olursa yetmiş beş kabul edilir.
MADDE 24: Genel Merkez Yönetim Kurulu tüzük hükümlerine göre Genel Kurula katılmaya hakkı olanların Adı, Soyadı ve Sıra Numaraları yazılı ve imza yerleri bulunan listelerini hazırlar. Genel Kurula katılmaya hakkı olanlar, en az on beş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi gazete ile ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle top­lantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağ­lanamaması halinde toplantı yapılmazsa ikinci toplantının yapılacağı gün, saat ve yeri de belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteyle veya yazılı ya da elektronik posta ile ikinci bir bildirim yapılarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapıl­ması zorunludur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
MADDE 25: Genel Merkez Genel Kurulu, salt çoğunluğun huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmaz ise ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı, Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Merkez Genel Kurulu, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır.
MADDE 26: Toplantının Yapılış Usulü:
a. Genel Kurul Toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.
Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak üyeler, isim listesindeki adlar hizasını imza ederek toplantı yerine girerler. Bu yazılı yoklamaya göre yeter sayı sağlanmış ise, durum tutanakla tespit edilir.
Toplantı, Genel Başkan veya görevlen­direceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tara­fından açılır.
b. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir Divan Başkanı, bir Başkan Vekili ve iki sekreter seçilir. Genel Başkan,Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulunda olanlar ile delege olmayanlar divana
seçilemezler.
c. Genel Merkez Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme
alınması zorunludur.
ç. Gündemin kabulünden sonra, Ge­nel Merkez Yönetim Kurulu tarafından sunulan Hesap Raporu (Bilanço ve Kat’i Hesap Cetveli) ile gelecek döneme ait üç yıllık Tahmini Bütçe ve Genel Kurula sunulan yazılı dilekçeleri incelemek üzere üç ile beş kişiden müteşekkil komisyonla seçilir.
Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarının Çalışma Raporları ile Hesap Komisyonu Raporu okunup müzakere edildikten sonra Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası ayrı ayrı olmak üzere oya sunulur. Gündemdeki bütün maddeler sıra ile müzakere edilerek karara bağlanır.
d. Toplantının sonunda Başkan, Yardımcısı ve Sekreterler tutanak ve belgelerin her sayfasını imzalayarak, imza mukabilinde yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim eder.
GENEL MERKEZ GENEL KURULU­NUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 27: Genel Merkez Genel Kurulu Demeğin en yüksek organı olup, Dernekle ilgili her hususta kanunlara aykırı olmayan kararları almaya yetkilidir. Genel ola­rak, görev ve yetkileri şunlardır.
a. Başkanlık Divanının çalışma komisyonlarını Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının Asil ve Yedeklerini seçmektir. Üyesi bulunduğu yurt içi Federasyonunun Genel Kurul Toplantılarında Derneği temsil edecek derneğin üyeleri seçmek veya bu konuda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek. Dış münasebetlerde temsil edecek delege veya temsilcileri seçmek
b. Genel Kurul gündemini değiştirmek.
c. Genel Merkez Yönetim Kurulunun Genel Kurula sunduğu Çalışma ve Hesap Raporları ile Tahmini Bütçeyi incelemek.
ç. Genel Merkez Yönetim ve Denet­leme Kurullarının ibrasını onaylamak.
d. Tahmini Bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.
e. Genel Merkez Disiplin Kurulu tarafından Genel Merkez Genel Kuruluna sunulan meseleleri karara bağlamak. Üyeliğe kabul veya üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek.
f. Karar ittihazı için Genel Yönetim Kurulu tarafından Genel Merkez Kuruluna sunulmuş konuları müzakere ederek karara bağlamak.
g. Kanunların izin verdiği taşınmazların satın alınması veya satılmasına karar vermek veya bu hususta Genel merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek.
ğ. Kanun ve Yönetmeliğin sınırı içinde ve gerekli izin alınarak yurtdışı dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.
h. Yurtiçi Federasyonlara katılmak veya ayrılma hususunda karar vermek.
ı. Tüzükte yapılması gereken deği­şiklikleri, Milli Savunma Bakanlığının tas­viplerine sunulmak üzere görüşülerek karara bağlamak.
i. Demeğin feshine karar vermek.
j. Dilek ve temennileri müzakere ve karara bağlamak.
k. Tüzüğün 4 ncü Maddesine istina­den kurulmuş bulunan yardımlaşma san­dığının Genel Merkezce her yıl verilecek Fon miktarını tespit etmek, yardımlaşma san­dığının faaliyet raporunu ve hesap raporlarını tasdik ve onaylamak, Tahmini Bütçesini görüşmek ve karara bağlamak.
GENEL MERKEZ GENEL KURUL BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 28: Genel Kurul Başkanının Görev ve Yetkileri Şunlardır:
a. Toplantıyı Kanun ve Tüzük hükümlerine uygun olarak adaletçe yönetmek.
b. Gündemi uygulamak.
c. Düzen ve sükuneti sağlamak, müdahaleleri önlemek.
ç. Oylamaları düzenlemek, gözetmek, saymak ve saydırmak, sayımları denetlemek
d. Tutanakları kontrol, belgeleri muhafaza etmek.
e. Toplantı düzenini bozanlara haksız müdahalelerde bulunanlara, seçime fesat karıştıranlara ceza uygulamak.
Başkan toplantı düzenini bozan, çalış­maları aksatan, müdahalede bulunan, ka­rarları dinlemeyen, fesat karıştıranları önce ihtar eder, gerektiğinde sözünü keser; dire­nenleri gündemin o maddesi veya Genel Kurul kararı ile toplantı süresince dışarı çıkarır.
OY VE OYLAMA
MADDE 29: Genel Kurul toplantılarına katılacak her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Vekalet ile oy kullanılamaz.
Kararlar toplantıda bulunanların salt çokluğu ile alınır. Tüzük değişiklikleri, Der­neğin feshi, federasyonlara katılma veya ay­rılma oylamalarında üçte iki çoğunluk gerekir.
Seçim oylamaları gizli yapılır. Gizli yapılan seçimlerde, Genel Kurul başkanlı­ğınca dağıtılan damgalı oy pusulaları ve zarf kullanır. Damgasız zarf ve oy pusulaları geçerli sayılmaz.
Oyların sayımı, Divan Başkanının nezareti altında, Başkanlık Divanı veya seçilen bir komisyon tarafından yapılır. Netice hak­kında tanzim edilen tutanak Divan Başkanına verilir ve Divan Başkanı sonucu Genel Kurula açıklar.
İbra oylamasında Yönetim ve Denet­leme Kurulu üyeleri oylarını kullanamazlar.
Herhangi bir delege kendisi ile ilgili oy­lamaya katılamaz. Gerektiğinde Divan Baş­kanı, kendisini dışarı çıkarır.
ORGANLARA ÜYE SEÇİMİ:
MADDE 30: Genel Merkez Genel Kurulu, derneğe kayıtlı oy hakkına sahip üye­ler arasından:
a. Bir Genel Başkan,
b. Sekiz Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi, aynı sayıda yedeğini,
c. Üç Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi, aynı sayıda yedeği,
ç. Üç Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi, aynı sayıda yedeğini seçer.
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil Üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler göreve çağrılır. Bundan sonra üye tam sayısı yarıdan aşağı düşerse Dernekler Kanunundaki hükümler uygulanır.
Yönetim, Denetleme Kurullarına seçilen Asil ve Yedek Üyelerin Kimlikleri ve Adresleri, Seçimi izleyen 30 gün içinde en büyük Mülki Amirliğe yazı ile bildirilir.
BÖLÜM-V
ORGANLARIN KURULUŞ VE GÖREVLERİ
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU:
MADDE 31: Genel Merkez Genel Kurulunun seçtiği bir Genel Başkan ile 8 Üyeden oluşur. İlk toplantıda:
a. Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri arasında 2 nci Başkanı seçer.
b. Genel Merkez Yönetim Kurulu kendi aralarında 1 Genel Sekreter ve 1 Muhasip Üye seçer. Üyeler arasında iş bölümü yapılabilir. Boşalan üye yerine yedek üye çağrılır.
MADDE 32: Genel Merkez Yönetim Kurulu, toplantı gün ve zamanını önceden kararlaştırılır. Zorunlu olmadıkça toplantıların arası bir aydan fazla uzatılamaz. Başkan ivedi hallerde kurulu toplantıya çağırabilir. Toplantı gündemi önceden üyelere yazılı olarak bildirilir. Salt çoğunluğun hazır bulunmasıyla toplantı açılır. Görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Kararlar salt çoğunluk ile verilir. Oy eşitliği olursa Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.
MADDE 33: Özürsüz olarak arka arka­ya üç toplantıya katılmayan üyeye iadeli taahhütlü mektupla ihbar yapılır. Müteakip toplantıya katılamaz veya özrünü bildirmezse istifa etmiş sayılır. Toplantıya katılmayacak üye mazeretini önceden bildirir.
MADDE 34: Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri özet olarak şunlardır.
a. Demeğin Genel Merkez Genel Kurulunun direktif, karar ve devrettiği yetkiler,Kanun ve Tüzük hükümleri çerçevesinde yönetmek ve amaca ulaşması yolunda gayret ve faaliyet göstermektir.
b. Kanun, Yönetmelik ve Tüzüğün öngördüğü defter ve kayıtları tutmak.
c. Dernekte ücretli olarak istihdam edilen personelin ücret dahil her türlü husus ve özlük işlerini kapsayan özel bir yönetmelik hazırlamak, Genel Kurulun onayına sunmak.
ç. Gelirleri tahsil etmek ve usulüne uygun harcamaları yapmak.
d. Genel Merkez Genel Kurulundan alınacak yetki ve kanuni koşulları yerine getirmek suretiyle Şubeler açılmasına yardımcı olmak ve Şube Kurullarına yetki belgesi vermek.
e. Resmi makam, Kurum ve Kuruluşlar ile Derneğe ait işlerle ilgili ilişkileri sürdürmek. Mali ve İdari kararları uygulamak.
f. Demeğin yayınlarını yönetmek.
g. Şube başkanlarınca ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümlenmesine yardımcı olmak.
ğ. Bildiri ve Tüzük değişikliklerini sü­resinde ilgililere bildirmek, ilan etmek.
h. Diğer dernekler ile işbirliği yapmak, Genel Merkez Genel Kurulunun Federasyonlara katılma veya ayrılma hakkındaki kararlarını uygulamak.
ı. Şube Yönetim Kurullarının tahmini bütçelerini inceleyip gerekli değişiklikleri yaparak Genel Kurula sunmak üzere 15 gün içinde şubelere iade etmek.
i. Şubelerin sorumluluk sınırı ve alanlarını tayin ve tespit etmek.
j. Mensubu bulunduğu Federasyon organlarında derneği temsilen görev yapacak üyeleri tespit etmek.
k. Genel Merkez Genel Kurul hazır­lıklarını (Çağrı, Delege Listesi, Çalışma ve Hesap Raporlarını, Tahmini Bütçe varsa Tüzük Tadil teklifleri, karar ittihazı istenen konular vs.) zamanında tamamlamak ve uygulamak.
I. Demeğe ait gayrimenkul ile tahsisli büfe ve benzeri yerleri kiraya vermek. (Bu konu ile ilgili bilumum mevzuatı kapsayan özel bir Yönetmelik hazırlar ve yürürlüğe koyar.)
m. Kamu, Özel ve Tüzel kişilerden derneğe yapılacak her türlü hibe ve yardımı kabul etmek.
n. Fahri üyelik için yapılacak teklifleri tetkik ile karar vermek.
o. İmza sirküleri, Derneği Temsil vs.
hususlarında kendi bünyesinde bir veya birkaç üyeye yetki vermek.
ö. Genel Merkez Genel Kurulunda ya­pılan seçimi takip eden 30 gün içinde, Genel Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarına seçilen asil ve Yedek Üyelerin Ad ve Soyadları, meslekleri ile adreslerini Mahallin Mülki Amirine bildirmek.
p. Genel Merkez Genel Kurulunda alınan kararlar ile Tüzüğün tadil edilen maddelerinin tadil edilmiş şekillerini, yeni seçilen Genel Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları üyelerinin adlarını Genel Kurulu takip eden 15 gün içinde Şube Başkanlıklarına bildirmek.
r. Bütçenin müsaadesi nispetinde iş­lerin tedviri için ücretli Müşavir, Memur ve Müstahdem almak.
s. Dernek için yararlı gördüğü diğer faaliyetlerde bulunmak.
ş. İç Hizmet Yönetmeliği hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak.
GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU:
MADDE 35: Genel Kurulun seçtiği 3 kişiden oluşur. İlk toplantılarında kendi aralarında 1 Başkan seçerler. Düzenleyecekleri çalışma programına göre, kurul olarak veya münferiden görev yaparlar.
Görevleri: Derneğin bütün çalışma ve işlemlerini aşağıda gösterilen hususlarda Tüzük, Kanun ve İç Hizmet Yönetmeliği hükümlerine göre en az üç ayda bir denetler. Yönetim Kurulu Toplantılarına katılabilir, an­cak oy kullanamaz.
a. Yönetim Kurulu faaliyetleri ile ilgili alınmış bulunan kararların uygunluk derecesi ve uygulanıp uygulanmadığını, toplantılarında zamanında yapılıp yapılmadığını, yazı ve kayıt işlemlerinin usulüne uygun olup olmadığını ve Tüzükte öngörülen defterlerin tutulup tutulmadığını,
b. Üye aidatlarının ve sair gelirlerin tahsilatına ait makbuzların kayıt defterlerine uygunluk derecesini, hesap kayıtlarının evrakı müsbitelere uygunluğunu ve ilgililerce imzalanıp imzalanmadığını, harcamalar
mevzuunda Yönetim Kurulu Kararı bulunup bulunmadığını, kasa ve banka mevcutlarının ve demirbaşların kayıtlara uygun olup olmadığını, teftiş eder ve neticeyi Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir.
c. Daha önce Yönetim Kuruluna verilen raporlarda gösterilmiş bulunan hata, noksan ve usulsüzlüklerin giderilip giderilmediğini kontrol etmek, gerekirse Genel Kurulu, Olağanüstü toplantıya çağırmak.
ç. Zimmet ve ihtilas gibi hallerde, du­rumu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmek üzere Yönetim Kuruluna rapor vermek, Yö­netim Kurulunca gereği yapılmadığı takdirde direkt olarak Cumhuriyet Savcılığına götür­mek.
d. Dönem sonunda Genel Merkez Genel Kuruluna sunulacak raporu hazırlamak ve Genel Kurul toplantılarından 20 gün evvel Yönetim Kuruluna vermek.
Denetlemelerde ilgililerce kendilerine her tüıiü kolaylığın gösterilmesi ve yardımcı olunması mecburdur.
GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULU:
MADDE 36: Genel Merkez Genel Kurulunun seçtiği 3 üyeden oluşur. İlk top­lantılarında aralarında bir Başkan, bir sekreter seçerler. Boşalan üyelerin yerine sıradaki yedek üye çağrılır. Kararlar çoğunlukla verilir.
GÖREVLERİ:
a. Şube Disiplin Kurullarının ceza kararlarına yapılan itirazlar ile direkt olarak kendilerine intikal eden disiplin konularını inceleyerek karara bağlamak.
b. Faaliyet dönemine ait Genel Merkez Genel Kuruluna sunulacak raporu hazırlamak ve Genel Merkez Genel Kurul toplantısından 20 gün evvel Genel Merkez Yönetim Kuruluna vermek.
Yukarıdaki paragraf hükmü Şubelerin kendi bünyelerinde aynen uygulanır.
DİSİPLİN KURULUNA VERİLMEYİ İCAP EDEN HALLER:
MADDE 37: Demeğe üye kabulünü önleyen durum ve eylemler ile:
a. Şehitlerin, Harp ve vazife Malûl­lerinin, Üyelerinin onurlarını kırıcı ve küçültücü, konuşma, davranış ve eylemleri tespit edilenler,
b. Üyeler ve görevlilere haksız ve yersiz isnatlarda bulunanlar, kişilik hakkına saygı göstermeyenler,
c. Denek aleyhine faaliyette bulunanlar, dirlik ve düzeni bozanlar,
ç. Görev ve Yetkilerini kötüye kullanan, kanun, Dernek, Tüzük ve Yönetme­liklerine ve derneği zarara sokanları, cezalandırılmak üzere Disiplin Kuruluna sevk edilir.
CEZA TÜRLERİ:
MADDE 38: Üyelere, eylemlerine uygun aşağıdaki cezalar uygulanır.
a. Yazılı ihtar,
b. Görevden uzaklaştırma,
c. Üyelikten çıkarma.
Eylemleri suç sayılanlar hakkında Kanuni hükümler uygulanır.
USÛL:
MADDE 39: Disiplin Kurulu çalış­malarını aşağıdaki usuller çerçevesinde yürütür.
a. Şikâyetler ve ceza talepleri Şube Yönetim Kurullarına yapılır, Yönetim Kurulları konuyu Disiplin Kuruluna sevk eder. Disiplin Kurulu inceler. Cezayı gerektiren bir sebep tespit ederse, yazılı ve sözlü savunmasını yapmak için, şikâyet edilene yazılı tebligat yapar, konuyu süresi içinde karara bağlar, bu karar gerekçesiyle beraber Yönetim Kuruluna tebliğ edilir. Yönetim Kurulu kararı ve gerek­çesini şikâyet eden ve edilene tebliğ eder, kararın tebliğinden itibaren 30 gün zarfında şikayet eden ve edilen tarafından itiraz edilmeyen karar kesinleşir. Zamanında itiraz edildiği takdirde, mesele Şube Yönetim Kurulu kanalı ile Genel merkez Disiplin Kuruluna intikal ettirilir.
Üyelikten çıkarılma işlemi Genel Merkez Disiplin Kurulunca onaylanırsa, nihai karar için Genel Merkez Genel Kuruluna intikal ettirilir.
b. Şikâyet edilen şahıs, Genel Merkez Yönetim, Denetleme veya Disiplin Kurulu Başkan veya üyelerinden birisi ise, bu takdirde olay Genel Yönetim Kurulu tarafından doğruca Genel merkez Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. (Şikâyet edilen şahıs Genel Merkez Disiplin Kurulu mensubu ise, O Şahıs muvakkaten müstafi addolunur ve yerine yedeklerden sırası gelen alınır.)
Genel Merkez Disiplin Kurulunca hakkında ceza verilenler, bu karara 30 gün zarfında itiraz ettikleri takdirde, mesele Genel Merkez Genel Kuruluna intikal ettirilir. Ancak, mezkûr şahıs hakkında alınan karar “Görevden uzaklaştırma” veya “Üyelikten Çıkarılma” ise, Genel Merkez Genel Kuruluna kadar görevinden istifa etmiş addolunur. Fakat Dernek üyelik sıfatını muhafaza eder, Genel Merkez Genel Kurulunun alacağı karar, dava hakkı mahfuz olmak kaydı ile nihai ve kesindir.
c. Disiplin Kurullarına tevdi edilen işler en geç iki ay içinde karara bağlanır.
ç. Hiçbir kimse hakkında, yazılı savunması alınmadan ceza kararı verilemez. Ancak, Disiplin Kurulunun vaki davetine icabet etmeyenler, ifade vermekten içtinap edenler hakkında gıyabı karar alınabilir.
Mezkur şahıs hakkında “üyelikten Çıkarma” kararı alınmadan önce üyelikten istifa etmiş olsa dahi, Disiplin Kurulu işlemi devam eder ve alacağı karar muteberdir. “Üyelikten Çıkarma” kararları, Genel Başkanlıkça gereği için şubelere yazılı olarak bildirilir.
d. Disiplin Kurullarınca verilen ihtar cezalarına itiraz edilemez.
GENEL BAŞKAN:
MADDE 40: Demeği Genel Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan temsil eder. İta amiridir. Bulunmadığı zaman 2 nci başkan vekâlet eder.
Genel Başkanın Görev ve Yetkileri:
a. Yönetim Kurulu toplantılarını yönetmek,
b. Şubeler arası çalışmaları koordine etmek,
c. Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç. Dernek ile Resmi Makam, Kurum ve Kuruluşlar arasında işlem ve temasları sürdürmek,
d. Dernek yazılarını imzalamak,
e. Demeğe ilişkin konular hakkında beyanat vermek, basın toplantısı yapmak veya bu konuda yetki vermek,
Genel Başkan, muvakkat ayrılışlarında kendisine vekâlet etme hususu 2 nci Başkana yazılı olarak bildirilir.
Genel Başkanlığın ölüm, istifa vs. gibi sebeplerle boşalması halinde yedekten sırada olan üye alındıktan sonra Genel Yönetim Kurulu kendi arasında 1 Genel Başkan, Genel Başkanda bir ikinci Başkan seçer.
GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 41: Genel Sekreter, ücretli personelin amiridir, tş taksimi yapar, görev verir. Bundan başka;
a. Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak,
b. Kararları Karar Defterine yazıp, hazır bulunan üyelere imzalatmak,
c. Derneğe ilişkin yazıları hazırlayıp* parafa etmek ve Başkana sunmak,
ç. Karar, Üye Kayıt, Gelen ve Giden Evrak ve Tüzüğün gereği olan Defter ve Kayıtların muntazam tutulması ve saklan­masını sağlamak,
d. Gelen evrakı numaralayıp Genel Başkana sunduktan sonra giden evrakın suretini dosyalarında saklamak,
e. Ücretli personelin özlük işlerini ve sicillerini düzenlemek.
f. Genel Merkez Genel Kurul toplantılarından evvel ve sonra yapılacak tüm işlere ait faaliyetlerin noksansız yürütülmesi için gereken bir muhtıra hazırlamak ve Genel Başkanı zamanında ikaz etmek.
GENEL MUHASİP GÖREV VE YET­KİLERİ:
MADDE 42: Genel Muhasip Üye, Muhasebeyi Umumiye Kanunu ile Yönetmelikler ve Tüzüğün öngördüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Bilanço defter kayıtlarının tutulması ve muhafazasından sorumludur. Bundan başka;
a. Önceki Yönetim Kurulundan Demirbaş Eşya, Makbuz, Fatura ve Muhasebeyle ilgili Gelir, Gider, Bütçe, Kesin Hesap ve Bilançoya ilişkin defter ve kayıtlan, tutanakları teslim almak,
b. Gelir, Gider, Bütçe, Kesin Hesap, Bilanço Defter ve Kayıtlan, Makbuz ve Faturaları, kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak tutmak ve saklamak. Bu görevlerin tedviri için sorumluluk kendi uhdesinde kalmak kaydı ile tayin edilen personeli sevk ve idare etmek,
c. Tahsilat ve Harcamaları kayıtlarına geçmek, tahsilat makbuzlarını ve suretlerini veya dip koçanlarını saklamak,
ç. Tahsilatın, Tüzüğün ön gördüğün­den fazlasını bankaya yatırmak,
d. Gelir ve harcamalarla ilgili yazıları hazırlayıp parafa etmek,
e. Banka muamelelinde, tahsilat ve harcamalarda 2 nci imza yetkisi kullanmak,
f. Muhasebede görevli personeli denetlemek, görev vermek,
g. Genel Kurula sunulmak üzere, devresine ait Bilançoyu ve Müteakip döneme ait Tahmini Bütçeyi hazırlamak,
ğ. Talep halinde mali durum hakkında Genel Merkez Yönetim Kurulunu tenvir etmek,
h. Şubelerin göndereceği Muhasebe evrak ve cetvellerini tetkik ve genel Başkana arz etmek.
ÖZEL GÖREVLER:
MADDE 43: Yönetim Kurulları, dernek işlerinin yürütülmesi için üyelere ve personele belirli görevler verebilir. Görevin sınırı ve yetkileri yazı ile tebliğ edilir. Tevzif edilen kişi veya Kurum, neticeyi yazılı bir raporla bildirir.
ŞEREF GÜNÜ:
MADDE 44: 26 Ağustos Demeğin ÖZEL ŞEREF GÜNÜ’dür. Yönetmeliğe uygun biçimde törenle kutlanır.
ŞUBELERİN KURULUŞU:
MADDE 45: Genel Merkez, Yönetim Kurulu kararı ile gerektiği yerlerde şubeler açabilir. Bu amaçla Yönetim Kurulunca Yetki Belgesi verilen en az üç (3) kişi tarafından Şube açılacağı yerin en büyük Mülki Amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhı, tabiatı, Şube merkez adresi yazılır ve yazıya Dernek Tüzüğünden iki adet yetki belgeleri eklenir.
Ancak, kayıtlı üye sayısı Şube Yöne­tim, denetleme ve Disiplin Kurulları Üye tam sayısının beş katını bulmayan yerlerde Şube açılamaz.
Şube Organları:
a. Şube Genel Kurulu,
b. Şube Yönetim Kurulu,
c. Şube Denetleme Kurulu,
ç. Şube Disiplin Kurulu.
ŞUBE GENEL KURULU:
MADDE 46: Şube Genel Kurulları ile ilgili hususlar:
a. Şube Genel Kurulları Olağan top­lantılarında, Genel Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadır. Bu nedenle, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Genel Kurul tarihi şubelere en geç 3 ay önceden bildirir.
b. Şube Genel Kurulu, Şubeye kayıtlı ve Tüzük Hükümlerine göre toplantıya katılma hakkı olan üyeler ile Şube Yönetim Denetleme ve Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerinden oluşur.
c. Şubelerin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılmaya hakkı olan üyelerin listesinin hazırlanması, gündemi, çağrı, ertelenmesi ve çalışmaları, karar, oylama ve sayımda Genel Merkez Genel Kurul usulleri uygulanır
ç. Şube Genel Kurulları Şube Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak delegeleri ve yedekleri seçer.
d. Şubeler, Genel Kurul toplantılarının bitiminden en geç 30 gün içinde aşağıdaki belgeleri Genel Merkeze gönderirler:
(1) Gazete İlanı,
(2) Üyelere Yapılan Çağrı Yazısı,
(3) Toplantıya Katılan Üyelerin İmza Listesi,
(4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,
(5) Denetleme Kurulu Faaliyet ve Hesap Raporu,
(6) Şube Organlarına Seçilen Üyelerin Listesi,
(7) Genel Merkez Genel Kuruluna gönderilecek Şube delegelerinin Asil ve yedeklerinin Listesi,
(8) Bilanço ve Kesin Hesap,
(9) Hesap Komisyonu Raporu,
(10) İmzalı genel Kurul Tutanağı,
(11) Üç Yıllık Tahmini Bütçe.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul sonuç bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Mülki İdare Amirliğine bildirilir.
e. Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Üyeleri ve Fahri üyeler, Şube Genel Kurulları toplantısında her konuda söz alabilir iseler de (Kayıtlı bulundukları şubeler hariç) oy kullanamazlar.
ŞUBE BAŞKANI:
MADDE 47: Şube Genel Kurulları tarafından seçilir. Görev ve yetkileri şube ile sınırlı olarak Genel Başkanın aynıdır.
ŞUBE YÖNETİM KURULU: MADDE 48: Şube Yönetim Kurulları, Başkan dahil 5 üyeden oluşur. İş bölümü görevleri, çalışması, Şube ile sınırlı Genel Merkez Yönetim kurulunun aynıdır. (Genel Kurulca Başkan dahil 5 Asil, 5 Yedek Üye seçilir.)
ŞUBE DENETLEME KURULU:
MADDE 49: 3 kişiden oluşur. İlk toplantılarında kendi aralarında 1 Başkan seçerler, boşalanın yerine sıradaki yedek üye çağrılır, düzenleyecekleri çalışma programına göre, kurul halinde veya münferiden görev yaparlar. (Genel Kurulca 3 Asil, 3 Yedek Üye olarak seçilir.)
Görevleri: Genel Merkez Denetleme Kurulunun aynıdır. En geç 3 ayda bir denetleme yapar ve sonucu Şube Yönetim Kurulu ile Genel Merkez Yönetim Kuruluna yazı ile bildirir. Dönem sonunda Genel Kurula sunulacak raporu hazırlar ve 20 gün evvel Şube Yönetim Kuruluna verir.
ŞUBE DİSİPLİN KURULU:
MADDE 50: Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen 3 kişiden oluşur. İlk toplantılarında aralannda bir başkan bie sekreter seçerler. Boşalanın yerine sıradaki yedek üye çağrılır. (Genel Kurulca 3 Asil, 3 Yedek Üye olarak seçilir.)
Görevleri: Şube Yönetim Kurulu kanalı ile kendilerine intikal ettirilen disiplinle ilgili konuları inceleyip karara bağlamaktır. Görevin Tüzüğün 36, 37 ve 39 ncu maddelerindeki hüküm ve esaslara göre ifa eder.
BÖLÜM-VI İŞLEMLER, KAYITLAR, DEFTERLER MADDE 51: Genel Merkez Yönetim
Kurulu, Dernek Defter ve Kayıtlarının düzenli olmasını sağlar. Her üç ayda bir şubelerden mizan cetvellerini ve demirbaş girdi ve çıktılarına ait liste ve muhteviyatını Genel Merkez ve şube için ayrı ayrı tutulacak muha­sebe ve demirbaş cetvellerine geçirilmesini sağlar.
Bu suretle, Şubelerin para ve mal varlığını yakından takip eder ve kontrol altında tutar, ayrıca şubelerin bilumum İdare, Muhasebe ve Muamelat teşkilatını kurar.
Genel Merkez ve Şubeler Kanunun öngördüğü işletme veya bilanço esasına uygun olarak muhasebe sistemini yürütürler.
MADDE 52: Dernek işlerinin yürütülmesinde aşağıda gösterilen defterlerin Genel Merkez ve Şubelerce tutulması, saklanması ve denetimde hazır bulundurulması mecburi ve kanun gereğidir.
a. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:
(1) Karar Defteri: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır. Kararın altı, Başkan ve Üyelerce imzalanır. Muhalefet şerhleri, kendilerince imza bloğu altında belirtilir.
(2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlikleri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
(3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen-Giden evraklar, tarih ve numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrak kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
(4) Demirbaş Defteri: Demeğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
(5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu defter işlenir.
(6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. Dernek gelirleri alındı belgeleri 5 yıl süre ile saklanır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.
b. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:
(1) (a) bendinde 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan şubeler de tutarlar.
(2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanuna istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
c. Bu madde de yazılı defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.
ç. Bağış ve aidat toplayacak kişi ya da kişiler Dernek Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edilecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Bir sureti dernekler birimine verilir.
MADDE 53: Üye Kayıt Defteri, işler, Karar Defteri, Gelen-Giden Evrak Defteri Sekreter Üye veya sorumluluğunda, Gelir-Gider Defteri, Kesin Hesap, Bütçe Bilanço Defteri, Demirbaş Defteri, Muhasip Üye veya sorumluluğunda; Ücretli Personel tarafından tutulup saklanır.
BÖLÜM-VII MALİ HÜKÜMLER MADDE 54: Ana Kurallar:
a. Harcamalar Genel Kurulca kabul edilmiş Tahmini Bütçe sınırları içinde yapılır. Genel Kurulun Bütçe onayı ile Yönetim Kuruluna vermiş olduğu yetkiye istinaden, fasıllar arasında aktarma yapılabilir.
b. Yönetim Kurulu kararı olmadıkça harcama yapılamaz. Ancak acele hallerde ihtiyacı karşılamak için Genel Başkan ve Şube başkanlarının harcama yetkilerinin miktarını Genel Kurul tespit eder. Yetkisini kullanan başkan, ilk toplantıda belgelerini ibraz ederek mahsup yapmadıkça harcama yetkisini ikinci kez kullanamaz.
c. Genel Merkez ve Şubelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için kasada bulundurabilecekleri para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.
ç. Fatura, Belgesiz Harcama, Mak-buzsuz tahsilat yapılamaz.
d. Muhasiplik ile Vezne (Kasa) işleri aynı kişinin uhdesinde birleştirilemez.
e. Şubeler, gayrimenkullerinin büyük onarım masrafları için Genel Merkezden müsaade almak mecburiyetindedir.
f. Tüzük ve İç Yönetmelik Hükümlerine uymamak, görevini ihmal veya yetkisini kötüye kullanmak gibi sebeplerle derneği zarara sokan Yönetim ve Denetleme Kurulları ile söz konusu zararın sorumlusu olan kişi veya kişiler ika edilen zararı ödemek zorundadır. Ödemeyenler hakkında Kanuni işlem yapılır.
MADDE 55: Yolluk ve Harcırahlar Cari Harcırah Kanununun hükümlerine göre birinci derecedeki Devlet memurlarına verilmekte olan harcırah üzerinden hesap edilir. Şayet bu harcırah kifayet etmiyorsa Genel Merkez Genel Kurulunun, Genel Merkez Yönetim Kuruluna vereceği yetkiye istinaden arttırabilir. Yurt dışı seyahatler, kara, hava ve deniz taşıtları ile yurt içi seyahatler kara ve deniz yoluyla yapılır ve yolluklar men tarifeleri üzerinden ödenir. Acil hallerde Genel merkez Yönetim Kurulu kararı ile uçakla yapılabilir.
MADDE 56: Genel Merkez ve Şubele­rin organlarına seçilen üyeler, görevlerini fahri olarak yürütürler ancak:
a. Görevleri ile ilgili olarak yaptıkları yol ve diğer zaruri masraflar yazılı ve mümkünse belgeli beyanlarına müsteniden kendilerine ödenir.
b. Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurullarında, vazife taksimi neticesi deruhte ettikleri görevleri icabı, Yönetim Kurulu toplantıları dışında devamlı olarak dernekte bulunması gereken ve tespiti Yönetim Kurulu tarafından yapılan, üyelere yol masrafları ve bir öğün iaşe bedeli karşılığı olarak ayda
yürürlükte olan asgari ücretin 1/2’si tutarında (Net) zaruri masraf ödenir.
c. Genel Merkez Genel Kurul toplantılarına katılan (Ankara Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde ikamet edenlerden gayri) delegeler; Genel Merkez ve Şube organlarında görevli olup, taşrada ikamet
edenlerden görev ile ilgili toplantılara katılan üyelere; dernekle ilgili herhangi bir görevin ifası için Genel Merkez ve Şube Yetkililerince Belediye hudutları dışındaki mahallere yazılı emirle ve görevli olarak gönderilen personele; yurt dışındaki toplantılara gönderilecek kişi veya delegasyon üyelerine (Mali Mükellefiyetin Derneğe ait olması halinde) 55 nci Madde hükümlerine göre yolluk ve harcırah ödenir.
ç. Şube Genel Kurul toplantıları için üyelere yapılacak çağrı üzerine kayıtlı bulun­dukları şubelerin Genel Kurul Toplantılarına taşradan gelecek üyeler ile, çağrı üzerine Genel Merkez Genel Kuruluna Ankara dışın­dan gelerek katılan fahri üyelere dernekçe yolluk ve harcırah ödenmez.
MADDE 57: Şubeler bütün giderlerini kendi gelirlerinden karşılar. Bu nedenle bütçelerinde:
a. Genel Merkez, Şubelerden gelecek Genel Merkez hisselerini Muhammen Bütçelerinden gelirler bölümünde ve şubelere yapacakları yardımları giderler bölümünde ödenek koymak suretiyle,
b. Şubeler, Genel Merkezden gelecek yardımları gelirler bölümünde Genel Merkeze yapacakları transfer miktarlarını gider bölümünde belirlemek zorundadır.
MADDE 58:
a. Mevcut durumdaki gayrimenkul ve büfelerden elde edilecek kira ve benzeri gelirler ile giderler Genel Merkeze aittir.
b. Genel Merkezin 6-7 Mayıs 2006 tarihinde yapacağı 12 nci Olağan Genel Kurul tarihi itibariyle şubelerin kendi imkanları ve girişimleri ile aldıkları gayrimenkul ve büfelerin mülkiyeti Genel Merkeze ait olup, kira, reklam ve benzeri gelirleri ile giderleri şubelere aittir.
Genel Merkezin mülkiyetinde şube kullanı­mında olan gayrimenkullerin şubelerin kamu veya vakıf gayrimenkullerine uygun şartlarda taşınması durumunda kira geliri şubeye aittir.
MADDE 59: Bütçelerin hazırlanışı ve onayı:
a. Genel Merkez Bütçesi Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Genel Merkez Genel Kurulunca aynı veya değiştirilerek onaylanır.
Genel Merkez ve Şube Başkanlık­larının bütçe dönemi 1 Ocaktır.
b. Şube Bütçeleri, Şube Genel Kurulu toplantısından en az 2 ay evvel Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Tetkiki ve bütçeye konacak üye sosyal yardım ödeneğinin tespiti için Genel Merkeze gönderilir.
Genel Merkez, Üye Sosyal Yardım Ödeneğini tespit ve bütçe üzerinde yapacağı değişiklikleri gerekçeli bir yazı ile en geç Şube Genel Kurul toplantısından 20 gün evvel iade eder. Şube Genel Kurulları bu bütçeyi aynen veya değiştirerek (Şubeler arasında eşitliğin bozulması için Sosyal Yardım Ödeneği hariç) kabul eder.
c. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Bütçelerinde yer alacak Üye Sosyal Yardım Ödeneklerinin miktarlarını bütün şubelere kayıtlı üye adedini göz önüne alarak tespit eder.
MADDE 60: Hesaplar ve Cetveller:
Şubeler, hesaplarına ait Hesap Cetvellerini her üç ayda bir bütçe başlangıç dönemlerine göre çıkarır ve gelecek üç aylık gelir ve giderlerini gösterir bir cetvel ile birlikte 20 gün içinde Genel Merkeze gönderir.
BÖLÜM-VIII
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
DIŞ MÜNASEBETLER:
MADDE 61: Dernek, Merkezi Paris’te bulunan “”DÜNYA ESKİ MUHARİPLER FEDERASYONU” ile ilişkilerini kanun hükümleri dahilinde ve gerekli izinler alınarak sürdürür, çalışmalarına katılır. Bu maksatla:
a. Dış münasebetlerde Demeği temsil edecek delegeleri, lisan bilen üyeler arasından, Genel Merkez Genel Kurulu seçer.
b. Genel Merkez Yönetim Kurulu, dış toplantılar zuhur ettikçe her defasında,
(1) Toplantıya katılıp katılmamaya,
(2) Toplantıya katılmaya karar verilmesi halinde de kaç kişi ile katılınacağına,
(3) Katılacak kişi veya kişilerin, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından seçilen delegelerden hangileri olacağına, karar verir.
c. Demeği görevli olarak Dış Münasebetlerde temsil eden kişi veya delegasyon, dönüşte Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Genel Başkanlığa yazılı bir rapor vermek zorundadır.

TÜRKİYE HARP MALÛLÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL ve YETİMLERİ DERNEĞİ
İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM -1
AMAÇ
1. 2847 sayılı Askeri Dernekler Kuruluş Kanunu ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğünde ana hatları ile ve özet olarak belirtilen Genel Kurul Toplantıları, yönetim, denetleme, idari ve mali mevzuatla ilgili hükümlere açıklık getirmek; tatbikatta anlayış birliği ve standardizasyon temini suretiyle, ahenkli ve verimli bir çalışma düzeni sağlamaktır.
KAPSAM
2. Bu yönetmelik, Dernek Tüzüğünün 20 nci maddesinde belirtilen organ ve kuruluşları kapsar.
SORUMLULUK:
3. Bu yönetmeliğin uygulanmasında Genel Kurul Başkanları, Genel Başkan ve Şube Başkanları ile Yönetim ve Denetleme Kurulları sorumludur.
BÖLÜM – II
ESASLAR:
4. Genel Kurul toplantıları ile ilgili hususlar:
a. Genel Merkez Genel Kuruluna su­nulacak raporlar, tetkik edilip, hazırlıklı ve bilgili olarak genel kurula getirilmesini temin için genel kurul toplanma tarihinden en az 15 gün evvel üyelerin adreslerine gönderilir.
b. Genel Merkez Genel Kuruluna sunulacak şube dilekleri, şube genel kurulunda tespit edilir. Dilekler, açık ve madde madde olmalıdır. Bunlar Genel Merkez Genel Kurulunda şube delegeleri tarafından okunduktan sonra dilek komisyonuna havale edilmek üzere Divan Başkanlığına verilir.
Dilek komisyonu, kendisine havale edi­len yazılı dilekçeyi tetkik, tevhit ve müzakere eder. Bunlardan şayanı kabul ve kabili tatbik olarak mütalaa ettiklerini de belirten bir rapor tanzim ederek divan başkanlığına sunar.
Genel Merkez Genel Kurulunda müza­kere edilerek kabul edilen dilekler, gereği için yeni seçilen yönetim kuruluna tevdi edilir. Üyelerce şube genel kuruluna sunulan dilek­çeler de yazılı olarak verilir ve aynı şekilde işleme tabi tutulur.
c. Tüzük Tadili ile ilgili işlemler:
(1) Tatbikatta şubece müşahade edilen aksaklık veya noksanlık sebebiyle dernek tüzüğünde yapılması öngörülen değişiklikler, şube yönetim kurulları arasında tespit edilerek Genel Merkez Genel Kurul toplantısından en geç 2 ay evvel, genel merkeze gönderilir.
(2) Genel Merkez, şubelerden gelen tü­zük tadil tekliflerini inceler, gerekiyorsa kendi görüşüne göre tevhit ve tadil eder; varsa şubelerin getirmediği maddeler hakkında kendi değişiklik tekliflerini de ilave ederek Genel Merkez Genel Kuruluna sunulacak olan tüzük tadil tekliflerini hazırlar ve toplantı gündemine dahil eder. Diğer genel kurul dokü­manları ile birlikte genel kurul toplantı tarihin­den en geç 15 gün evvel delegelere gönderir.
(3) Genel Merkez Genel Kurulunca kurulacak ‘Tüzük Komisyonu” tüzük tadil teklifleri üzerindeki çalışmasına ait raporunu divan başkanlığına sunar.
(4) Tüzük tadil teklifleri, divan başkan­lığınca madde madde okutturulur, müzakere edilir, oylanır. Bir maddenin oylanması yapıl­madan diğer maddeye geçilmez.
(5) Tüzük değişikliği kararlarının, top­lantıda hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
ç. Tüzük hükmüne göre Genel Merkez Genel Kurulu tarafından onaylanması gereken yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler de, tüzük değişiklikleri hakkındaki işlem uygulanır. Ancak, oylamada 2/3 ekseriyet aranmaz.
d. Genel kurul toplantılarının, derneğin manevi şahsiyetine yakışır bir şekilde sakin, seviyeli, disiplinli ve başarılı bir şekilde icrası için üye veya delegelerin uymakla mükellef oldukları hususlar:
(1) Sükûneti muhafaza etmek. Birbiriyle konuşmamak, hatibi dinlemek.
(2) Divan başkanı tarafından toplantıya ara verilmeden, zaruret olmadıkça salonu terk etmeyerek, oturumları izlemek.
(3) Söz almadan konuşmamak, hatibe müdahale etmemek.
(4) Söz istediğini elini kaldırarak işaret etmek ve söz verildiğinde divan katiplerine yardımcı olmak bakımından, adını ve soyadını yüksek sesle söylemek. Bunu, her seferinde tekrar etmek.
(5) Beyanlarında konu dışına çıkma­dan ve lüzumsuz teferruata girmeden, az ve öz konuşmaya özen göstermek.
(6) Tenkitlerde yapıcı ve samimi olmak, kırıcı ve tahrik edici ifadelerden kaçınmak.
(7) Genel Kurul toplantısı bitinceye ka­dar ayrılmamak.
(8) Toplantı salonunun temiz tutulması için üzerine düşen itinayı göstermek.
e. Usul hakkında konuşma:
Kanun, tüzük veya yönetmelikle getiril­miş açık hüküm bulunan bir konu hakkında bu âmir hüküm bilinmediği veya kasten dikkate alınmayarak müzakere açılması veya açılmış müzakerenin devam ettirilmesi suretiyle zaman kaybedilmesi ve yanlış bir karara varılmasına mani olmak maksadiyle yapılan konuşmadır. Divan Başkanı, usul hakkında söz alan kişinin konuşması 5 dakikayı geçemez. Usul hakkında söz isteyenlere sıraya bakmaksızın söz verilir. Ancak usul hakkında söz alan kimse, bunu vesile ederek maksat dışı konuşmayı tevessül ederse, 5 dakikalık süre beklenilmeden sözü derhal kesilir. Tekerrürü halinde ise, bu kişiye bir da­ha usul hakkında söz hakkı verilmez.
BÖLÜM – III
YÖNETİM KURULU VE KARARLAR:
5. Yapılacak işler için yönetim kurullarınca plan yapılır. Bunlar, ehemmiyet ve âciliyet durumlarına göre sıra ile ele alınarak tahakkukuna çalışılır.
6. İş planı şu bölümleri kapsar.
a. Tüzükle belirlenen temel görevler,
b. Genel kurulca, Yönetim kuruluna verilen görevler,
c. Sosyal faaliyetlere ilişkin işler,
ç. Gelir teminine ilişkin işler,
d. Demeğin tanıtılmasına ilişkin işler,
e. Derneğin inkişafına ilişkin işler.
7. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, usulüne uygun olarak karar defterine yazılır ve hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Toplantılarda, evvela bir önceki kararın tatbikatı gözden geçirilir.
8. Şube yönetim kurulları ile genel merkez yönetim kurulu, daima koordineli ve birbirleriyle yardımcı olarak hizmeti sürdürürler. Faaliyetler, belli zamanlarda yönetim kurullarınca birbirlerine duyurulur.
BOLUM – IV
DENETİM KURULU:
9. Denetim kurulları, denetim sırasında şu hususları araştırırlar.
Muamelât:
a. Yönetim kurullarının muntazam toplanıp toplanmadığı,
b. Yönetim kurulu kararlarının imzalanıp imzalanmadığı,
c. Yönetim kurulu kararlarının tatbikat ve neticeleri,
ç. Yönetim kurulu kararlarının kanun­lara ve tüzük hükümlerine uygunluğu,
d. Yönetim kurullarının faaliyet derecesi,
e. Üye taahhütlerinin tahsil nispeti,
f. Çalışma sisteminde bozukluk varsa, sebepleri,
g. Tüzükte adı geçen defterlerin durumu, kayıtlar ve yazışmalar sistemindeki görüşler.
HESAP İŞLERİ:
a. Hesap kayıtlarının kanunlar ve tüzük hükümleri ile uygunluk derecesi
b. Bütçe formülüne uyup uymadığı,
c. Gelirler ve giderlere ilişkin görüşler,
ç. Harcamaların usulüne uygun olup ol­madığı, belgelerinin bulunup bulunmadığı,
d. Harcamalar için yönetim kurulu kararlarının olup olmadığı,
e. Belgelerdeki pul miktarlarının kanuna uygunluğu,
f. Gelirler için makbuz kesilip kesilmediği,
g. Kasa ve Bankalar mevcudunun kayıtlara uygunluk derecesi,
h. Stoktaki malların sayımı ile bunların hesap kayıtlarına uyup uymadığı,
i. Gelir ve gidere ilişkin belgelerde ilgili onayların bulunup bulunmadığı,
10. Denetim kurulları, 9 uncu madde belirlenenlerden başka, derneğin her türlü işi ve kayıtları hakkında lüzum göreceği hususları denetim defterine yazar ve imzalar. Şube de­netim kurulları, raporunun birer sureti Genel Merkeze gönderilir.
11. Şube Denetim Kurulu raporları üzerinde yapılan incelemede kanunlar ve tüzüğe aykırı olanların düzeltilmesi, tekrar­lamaması, genel merkezce şube yönetim ku­rullarına bildirilir.
BÖLÜM-V
BÜTÇE
12. Bütçe, iki genel kurul arası, gelir ve giderleri bir arada planlayan listedir. Genel merkez ve şubeler bütçelerini ayrı ayrı yaparlar. Tüzüğün 60 ncı maddesinde belirtilen işlemlerden sonra, genel kurullarca onaylanması ile yürürlüğe girer.
13. Bütçelerin hazırlanmasında, tahak­kuk derecesi daima göz önünde bulundurulur. Bütçede hayali rakamlara yer verilmemelidir.
14. Zorunlu bütçe dışı harcamalar için, bütçe fasıl ve maddeleri arasında münakale yapılabilir.
15. Bütçe ve para işlerinde tüzüğün mali hükümleri her zaman göz önünde tutulur.
BÖLÜM-VI HESAP İŞLERİ:
16. Hesap işleri düzgün ve usulüne uygun olmalı, kayıtlarda kazıntı ve silinti bu­lunmamalıdır.
17. Tahsilat makbuzlara, sarflar ve belgelere dayanmalıdır. Mektup posta ücretleri ve dolmuş, otobüs masrafları gibi karşılığında belge alınamayan gederlerden başka, hiçbir masraf belgesiz yapılamaz. Karşılığında belge alınamayan sarflar için, sarfı yapan tarafından belge düzenlenir ve imzalanır.
18. Telgraflarda, taahhütlü mektup makbuzları saklanır. Adi posta havaleleri ne ile ilgili ise bunlann numaralan listelerle kaydedilir.
19. Dernekte, Yönetim Kurulu kararı ile bastırılan Alındı Belgesi, Gider Makbuzu ve Gider Pusulası kullanılır.
20. Alındı belgeleri cilt ve evrak numara­lan ile “Alındı Belgeleri Kayıt Defterine” kayde­dilir. Kullanılmış Alındı Belgeleri titizlikle saklanır.
21. Bütün harcamalar yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bütçede açıkça belirtilen veya yönetim kurullarınca devamlılığı kabul edilen­ler için, her defasında ayrıca karar alınması gerekmez.
BÖLÜM-VII DEVİR VE TESLİM İŞLERİ:
22. Yönetim ve denetim kurullarının, yeni seçilenlere işleri ve kayıtları devredinceye kadar, sorumlulukları devam eder. Muhasip üye, hesaplara, demirbaşa ve makbuzlarla stoklara ait her türlü para, kayıt ve malzemeyi yenisine devredinceye kadar göreve devam eder.
23. Devir ve teslim işleri bir tutanakla yapılır. Devreden ve devralan tarafından imza­lanır.
24. Derneğin hesapları daima yetkili­lerce kontrol edileceği göz önünde tutularak, hesaplara ilişkin eski ve yeni kayıtların titizlikle saklanması için yönetim kurullarınca özel itina gösterilir.
BÖLÜM-VIII ŞUBELERİN DENETİMİ:
25. Genel Merkez, dilediği zaman şubeleri denetler. Denetim. Genel Merkez Denetleme Kurul, yönetim kurulunda görevli olanlar veya Genel Merkez Yönetim Kuru­lunca görevlendirilecekler tarafından yapılır.
26. Denetim sonucu hazırlanacak ra­porlar, hem genel merkeze hem de ilgili şu­beye verilir.
27. Şube yönetim kurulları, Genel
Merkezce görevlendirilecek denetçilere her
türlü kolaylı İği’gösterir.
BÖLÜM – IX ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
28. Kanuni ikâmetgâh değiştirildikçe, yeni yer bir hafta içinde mahalli hükümete bil­dirilir. Şubeler ayrıca genel merkezi haberdar ederler.
29. Yönetim, denetim, disiplin kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile adresleri, varsa telefon numaralarını ihtiva eden bir liste ha­zırlanır ve münasip bir yere asılır. Değişiklik oldukça düzeltilir.
30. Dernekte içki kullanmak ve kumar oynamak yasaktır. Genel ahlâka uymayan veya yadırganabilecek her türlü davranıştan kaçınılır.
31. Talep vukuunda, her üyeye tüzük ve yönetmeliklerden verilir. Bunlar için ücret alınmaz.
32. Bir üyenin kayıtlı bulunduğu şube­deki kaydı kapatılmadıkça başka bir şubeye kaydı yapılamaz.
33. Demeğin fahri üyeleri için bir kayıt defteri hazırlanır. Şubeler bu konuda genel merkeze yardım ederler.
34. Genel Merkez Genel Kurul tarafın­dan onaylanan tüzükler, ilgili makamlarca (M.S. Bakanlığı) tasdikinden; yönetmelikler ise, genel kurul tarihinden sonra; genel mer­kez yönetim kurulu tarafından çoğaltılarak, en geç bir ay zarfında şubelere gönderir.
35. YÜRÜRLÜK
Bu yönetmelik, 10-11 Mayıs 1986 tari­hinde yapılan Genel Merkez Genel Kurulunca kabul edilmiş olup yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
TÜRKİYE HARP MALÛLÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLER DERNEĞİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ AMAÇ:
1. Dernekte ücretli olarak istihdam edilen personelin işe alınmaları, görevleri, çalışma süreleri, ücret, izin, ceza, işten çıkma ve çıkarılma vs. gibi hak ve vecibeler ile ilgili mevzuatın standardizasyonu; kanun ve tüzük hükümlerine uygun olarak icrasını sağlamaktır.
KAPSAM:
2. Bu yönetmelik, Genel merkez ve şubelerde ücretli olarak istihdam edilecek olan tüm personeli kapsar.
SORUMLULUK:
3. Bu yönetmeliğin uygulanmasından Genel Başkan ve Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Şube Başkanları ve Yönetim kurulları sorumludur.
ESASLAR:
4. İşe alınma konusu ile ilgili hususlar:
a. Genel Merkez ve Şubelerin ücretli personel kadro ihtiyaçları, Şube Başkanlarının teklifleri de dikkate alınarak, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
b. İşe alınacak personelin öncelikle Harp ve Vazife Malûlleri ile Şehitlerin Dul ve Yetimleri veya bunların çocukları arasından seçilir. Aranılan evsafta kimse bulunmaz ise o zaman başkaları alınır.
c. En az ilkokul mezunu olmayanlar işe alınmaz. Bedeni çalışmayı gerektiren hizmetler için, ilkokul, fikri çalışmayı gerektiren hizmetler için lise ve ortaokul mezunu olanlar alınır.
ç. Bir şahsın işe alınması için yazılı olarak müracaat etmesi şarttır. Genel sekreterlik veya sekreterlik, müracaat sahibi hakkında gerekli tahkikatı yapar. Tahkikat neticesinde durumu müspet olanlar aşağıdaki belgeleri ve hakkında tanzim olunan raporla birlikte yönetim kurulunun onayına sunulur.
Müracaat sahibinin hazırlayacağı bel­geler:
– Nüfus cüzdanı sureti
– İkametgah İlmühaberi
– İyi hal kağıdı (C. Savcılığından)
– Sağlık raporu
– Diploma, tasdikname veya çıkış bel­gesi
– Erkekler için terhis teskeresi
– 50.000. -TL. kefillik belgesi
– (Hizmetliler Hariç)
– Bonservis
– 6 adet vesikalık fotoğraf
d. Genel Merkez kadrolarına alınacak personel, Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararına müsteniden genel Başkan tarafından; şube kadrolarına alınacak personel ise Şube Yönetim Kurulu karanna müsteniden şube başkanı tarafından; hizmet akti tanzim edilerek alınır. Şube kadrolarına alınan personel Genel Merkeze bildirilir.
5. Kanuni statü ve hizmet akti ile ilgili hususlar:
a. Dernek, dolayısıyla dernekte ücretli olarak istihdam edilen personel, iş ve sosyal sigortalar kurumuna tabidir.
b. işe alınan personel, bir ay süre ile denemeye tabi tutulur. Bu müddet sonunda kanaat müspet ise devam ettirilir. Değilse işine son verilir. Ancak, çalıştığı günlere ait ücret ödenir.
c. Deneme safhasında başarılı olan işçi ile işveren arasında yapılacak hizmet akti yazılı olarak ve 1475 sayılı iş kanunun 11 nci maddesindeki şekle uygun olarak yapılır.
ç. İş aktinde, işçinin görev ve sorumlu­lukları madde madde ve gayet sarih bir şekilde belirtilir.
d. Hizmet aktinin “Özel Şartlan” bölümüne işçinin, derneğin personel yönetmeliğini okuduğunu ve bunun iş aktinin bir mütemmimi olduğunu bildiğini ve bunu kabul ettiğini belirten bir madde konur.
6. Ücret ve Ücretle İlgili Hususlar.
a. Yeni işe alınan personele tahsil durumlarına göre ödenecek brüt aylık ücretleri:
Bu ve aşağıdaki maddelere üniversite mezunlannın da alınması kabul edilerek ona göre yeni ücret göstergesi tespit edilmiştir.
İLKOKUL MEZUNU:
Mert asgari ücret + 50 x memur maaş katsayısı ORTAOKUL MEZUNU: Meri asgari ücret +100 x memur maaş katsayısı LİSE MEZUNU:
Meri asgari ücret +150 x memur maaş katsayısı
ÜNİVERSİTE MEZUNU:
Meri asgari ücret + 200 x memur maaş katsayısı
b. KIDEM ZAMMI: Personelin Demeğimizde geçen beher hizmet yılı için aylık brüt ücretine ayrıca aşağıdaki miktarlar ilave edilir.
İLKOKUL MEZUNU:
20 x m. maaş katsayısı
ORTAOKUL MEZUNU:
30 x m. maaş katsayısı
LİSE MEZUNU:
40 x m. maaş katsayısı
ÜNİVERSİTE MEZUNU:
50 x m. maaş katsayısı
Dernekte çalışan ücretli personele öğle yemek bedeli olarak her ayın sonunda ücret­lerine ilaveten 1500 x memur maaş katsayısı tutarı ödenir.
c. Dernekte ücretli olarak istihdam edilen personelin ücretleri, kanuni kesintiler yapıldıktan sonra her ay sonunda işlenmiş olarak maaş bordrosu ile imza karşılığı ödenir.
ç. İşçi ücretlerinde tevkif edilen gelir vergileri, en geç müteakip ayın 20 sine kadar ilgili vergi dairesine, işçi ve işveren sigorta pirimleri ise, en geç müteakip ayın sonuna kadar işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Sigortalar Kurumunun Sigorta Müdürlüğüne işveren tarafından yatırılır.
d. Asgari ücret değişince, Genel Başkanlıktan konu ile ilgili herhangi bir tamime gerek olmaksızın, personel ücretleri a. ve b. fıkra hükümleri dikkate alınarak yeniden hesaplanır ve yeni asgari ücretin yürürlük tarihinden geçerli olarak uygulanır. Şubeler, Genel Merkeze yeni asgari ücrete göre personel aylıklarının intibaklarının yapıldığı ve istihdam edilen personelin yeni aylık ücretlerini belirten bir rapor sunar.
e. Genel Merkez ve Şubelerde çalışan personele senede bir defa iş önlüğü ile her ay aylık toplu taşım kartı alınır.
7. Çalışma süresi ile ilgili hususlar:
a. Genel Merkez ve şubelerde iş süresi haftada 45 saattir. Bu süre haftanın 6 iş gününe eşit olarak bölünerek günde 7,5 saat olarak uygulanır. Yemek ve dinlenme için ve­rilen ara çalışma süresinden sayılmaz.
b. Genel başkanlık, dernek iş yerlerinde cumartesi günlerinin kısmen veya tamamen tadil edilmesi hakkında karar verebilir. Cumartesi günlerinin tamamen tatil edilmesi halinde, haftalık 45 saatlik çalışma süresi çalışılan 5 iş günü için günde 8 saat olmak üzere, cem’an haftada 44 saat olarak uygulanır.
c. Genel Başkanlıkça cumartesi günlerinin kısmen veya tamamen tatil olarak kabul ve tamim edilmesi halinde, bu çalışma düzeni kendi özelliklerine uymayan Şube Başkanlığınca, Genel Başkanlığa yapılacak açıklamalı teklif üzerine, cumartesi günleri hakkındaki karar ve uygulama için o şubeye yetki verebilir.
8. Fazla çalışma ve genel tatil günleri çalışması ile ilgili hususlar:
a. Fazla çalışma Genel Merkezde Genel Başkanın, şubelerde şube başkanlarının yazılı emirleri ile yapılır.
b. Günlük mesai saatinin bitiminden sonra yapılacak fazla çalışma süreleri günde 3 saati geçemez.
c. Fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı yılda 90 iş gününden fazla olamaz.
ç. Her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi ile ödenir.
d. Ulusal Bayram ve genel tatil günleri yapılan çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Bu günlerde tatil yapmayarak, çalışan personele, aylık ücreti için de ödenenden gayri, ayrıca bir günlük ücret tutarından ücret ödenir.
e. Fazla çalışma ücretleri, o ayın maaş bordrosunda gösterilerek aylık ücreti ile birlikte ödenir.
9. İdari ve disiplin amirleri ve cezalarla ilgili hususlar:
a. Genel Merkezde ücretli olarak istihdam edilen personelin ilk idari amiri Genel Sekreter, ikinci amir genel Başkan; Şubelerde ilk idari amir, Sekreter, ikinci amir Şube Başkanıdır.
b. Ücretli personele disiplin cezası verme yetkisi, Genel Başkan ve Şube Başkanlarına aittir. Bunlar, yetkilerini ya direkt olarak veya ilk idari amirlerine gelen teklif üzerine kullanırlar.
c. Disiplin cezaları:
(1) Yazılı ihtar,
(2) Para Kesme (brüt ücretin 1-3 günlük tutarı) olmak üzere iki çeşittir.
Disiplin amiri, suç ve kusurun mahiyeti, zamanı, yeri veya mükerrer olduğu ve niteliği gibi faktörleri dikkate alarak, disiplin ceza karından hangisinin uygulanacağına karar verir. Karar ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir ve bir nüshası şahsi dosyasına konur.
ç. Para kesme cezası nedeniyle işçi ücretlerinden yapılan kesintiler, 1485 sayılı iş kanunun 32 nci maddesi hükmü gereğince bir ay içinde, Çalışma Bakanlığınca belirtilmiş banka hesabına yatırılır.
d. Cezalı olarak işten çıkarılma ancak 1475 sayılı iş kanunun 17 nci maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır.
Yetki, Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu kararına müsteniden Genel Başkan; Şubelerde, Şube Yönetim Kurulu kararına müsteniden Şube Başkanına aittir.
Şubeler, cezalı olarak işten çıkardıkları personelin en kısa bir zamanda Genel Baş­kanlığa yazılı olarak rapor ederler.
10. Çeşitli konulara ait hükümler:
a. Her işçi için bir dosya açılır. Bu dosyada:
(1) İş isteme dilekçesi,
(2) Yönetim Kurulu karar sureti,
(3) İşe girişte istenen belgeler,
(4) Hizmet akti,
(5) Aldığı ceza ve mükâfatlar,
(6) Gerçek ücret vergi karnesi,
(7) İzin cetveli vs. bulunur.
b. Ücretli personel şikayetlerini yazılı olarak ilk amirine yapar. 15 gün zarfında cevap alınmaz veya şikâyet edilen şahıs ilk amir ise, şikâyet bir üst amire yapılır.
Şikayet hakkı fiili vukuundan 24 saat sonra başlar. ( Dernek menfaatine olanlar ha­riç) Onbeş gün geçtikten sonra düşer.
c. Süresi belli olmayan sürekli hizmet akitlerinde, işçi ve işveren 1475 sayılı iş kanunun 13 ncü maddesindeki ihbar önerile­rine uyarak karşı tarafa yazılı bildirimde bulun­mak şartı ile, hizmet aktini fes edebilir.
ç. Bu yönetmelikte bulunmayan yıllık ve mazeret izinleri, hastalık, istirahat, yaş had­di, kıdem tazminatı vs. bilumum hususlar ile ana hatları ile değinilen konulann detayları hakkında 1475 sayılı kanun hükümleri uygu­lanır.
11. Yürürlük:
Bu yönetmelik 10-11 Mayıs 1986 tari­hinde yapılan Genel Merkez Genel Kurulunca kabul edilmiş olup, 11-12 Haziran 1988 tarihinde yapılan 3 ncü Genel Kurulda 6.a. 6.b maddeleri değiştirilmiş, ayrıca 6.e maddesi yeniden eklenmiş, 12-13 Mayıs 1990 tarihinde yapılan 4 üncü Genel Kurulda da 6.b madde­sine ücretli personele öğle yemeği bedeli veril­mesi ile ilgili bir bölüm eklenmiş ve miktarı 6-7 Haziran 1992 tarihinde yapılan değişiklikle artı­rılmış olarak yürürlüğe girer.
Bundan evvel aynı konu ile ilgili olarak yayınlanmış olan Yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.
Değişmeyen bölümlerin aynen geçiril­diği; değişen ve eklenen bölümlerin Genel Ku­rul Tutanağından tespit olduğu; tasdik olunur.
TÜRKİYE HARP MALÛLÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ MERKEZİNİN GAYRİMENKUL VE TAHSİSLİ BÜFELERİNİN KİRALANMASINA AİT ÖZEL YÖNETMELİK
I. Amaç: Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Demeğinin malı olan taşınmaz malların tahsisli büfelerin kiraya verilmesi ile Genel Merkezin veya şubelerin çalışma yeri olarak bina kiralanması için yapılacak işlemin açıklanması.
II. Kapsam: Kiraya verilecek taşınmaz mallar (bina ve büfe) ile kiralanacak taşınmaz malları kapsar.
III. Sorumluluk: Bu yönetmeliğin uygulanmasından Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Demeği Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu sorumludur.
IV. Esaslar:
1. Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Demeği, satınalma, artırma ve eksiltme kanunu hükümlerine tabi değildir. Demeğe yarar sağlayacak hükümlerinden ya­rarlanılır.
2. Kiralama ve kiraya verme durumları zuhur ettikçe işin kesin karar safhasına kadar olan bölümünün yürütülmesi için Genel Merkez Yönetim Kurulunca üç kişilik bir komisyon görevlendirilir.
3. Komisyon üyeleri Dernek Mensubu üyelerden veya Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
4. Kiraya verilecek bina veya tahsisli büfelerin tahmini kira bedelleri, kiraya verilecek bina ve tahsisli büfelerin yeri ile emsal kira bedelleri esas alınarak Genel Merkez Genel Yönetim Kurulunca tespit edilir.
5. Kiraya verilme ve kiralama kesin-leşince kontrat düzenlenerek taraflarca im­zalanır.
6. Kontrat yapılana kadar kirayı daha fazla teklif eden çıktığı takdirde, önceki teklif sahibi ile artıran arasında açık arttırma ile kiraya verme işi yürütülür. Artırmayı teklif edenler mutlaka ihaleye katılanlardan olması şarttır.
7. Kiraya verme ve kiralama işleri Genel Merkez Genel Yönetim Kurulunun kararı ile kesinlesin
8. Kira süresi genel olarak bir senelik yapılır. Müteakip dönemler için kontrat düzenlemeye gerek olmayıp, önceki kontrat­taki diğer hükümler baki kalmak şartı ile yeni dönemin kira bedeline genel hükümler ile önceki şartlara göre belirten bir tutanak düzenlenerek kiracı imzaladıktan sonra Genel Başkan veya imza yetkisi olan üyeler tara­fından imzalanır.
9. Boş olarak kiraya verilecek tahsisli büfelerin kiraya verilme şartnamesi mahal­lindeki büfecilere imza mukabilinde dağıtılır. Bu işin zorluğu olduğu durumlarda büfecilerin meslek kuruluşlarına ilan mahiyetinde şart­name gönderir.
10. İhaleler kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılır ve şartnamede gösterilen yerde ve zamanda iştirakçilerin huzurunda zarflar açılır. Yönetim Kurulu Demeğinin ya­rarına olmayan muvaazalı bir durum sezdiği takdirde ihaleyi yapmayabilir.
11. Boş olmayan büfelerin kira dönemi başlangıcında yeni kiraları önceki kontrattaki hükümlere göre belirlenerek bir tutanak tespit edilir.
12. Bina kiraya verme gerektiğinde, mahallindeki genel yerlere ilân asılır ve ho-pöriörier ile yayın yapılır.
13. Kiraya verme ile ilgili diğer işler, büfelerle ilgili hükümlere göre yürütülür.
14. Kira kontratına eklenecek özel şartlar, uygulamadan kazanılan tecrübelere ve zamanın şartlarına göre Genel Merkez Genel Yönetim Kurulunca kontrat düzenleme sıra­sında belirlenir.